A4-1

1. ČO JE ENTONOX A NA ČO SA POUŽÍVA

ENTONOX obsahuje zmes oxidu dusného (medicinálny „rajský plyn“, N2O) a kyslíka (medicinálny kyslík, O2), každý v objemovom podiele 50% a je podávaný vdychovaním ako plynná zmes. Nástup účinku prichádza už po 2-3 minútach inhalácie.

Účinky ENTONOXU

Oxid dusný tvorí 50% plynnej zmesi. Má analgetický účinok, t.j. tlmí bolesť, znižuje vnímavosť bolesti, zvyšuje prah bolesti a okrem toho má uvoľňujúci a ľahko ukľudňujúci účinok. Tieto účinky sú výsledkom pôsobenia oxidu dusného na signálne látky (látky, ktoré prenášajú vzruchy) v nervovej sústave.

50%-ná koncentrácia kyslíka, ktorá je približne dvojnásobná ako v okolitom vzduchu, zaručuje bezpečný obsah kyslíka vo vdychovanej zmesi.

Na čo sa ENTONOX používa

ENTONOX sa používa pokiaľ je potrebné tlmenie bolesti miernej až strednej intenzity a obmedzeného trvania a ak je požadovaný rýchly nástup a ústup účinku. ENTONOX tlmí bolesť už po niekoľkých nádychoch a tlmivý účinok mizne po niekoľkých minútach od ukončenia podávania.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE ENOTONOX

Pred použitím ENTONOXU informujte svojho lekára, ak sa u Vás vyskytuje ktorýkoľvek z týchto príznakov alebo symptómov:

  • Dutiny naplnené plynom alebo bublinky plynu: ak je z dôvodu choroby alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podozrenie, že v dutinách pohrudnice mimo Vašich pľúc je vzduch, alebo sa vo vašej krvi vyskytujú bublinky plynu, napríklad ak ste sa potápal s potápacím zariadením a môžete mať v krvi plynové bublinky, alebo pokiaľ vám bola do oka vpichnutá plynová injekcia, napríklad pri odlúčení sietnice a podobne. Tieto plynové bublinky môžu expandovať a spôsobiť ťažkosti.
  • Ochorenie srdca: ak máte srdcové zlyhanie alebo závažnú poruchu funkcie srdca, pretože mierne uvoľňujúci účinok oxidu dusného na srdcový sval môže spôsobiť ďalšie zhoršenie funkcie srdca.
  • Zranenia centrálneho nervového systému: ak máte zvýšený tlak v mozgu, napríklad vplyvom mozgového nádoru alebo krvácania do mozgu, pretože oxid dusný môže zvýšiť tlak v mozgu a vyvolať riziko poškodenia.
  • Nedostatok vitamínov: ak máte diagnostikovaný, ale neliečený nedostatok vitamínu B12 alebo kyseliny listovej, pretože oxid dusný môže zhoršiť príznaky vyvolané nedostatkom vitamínu B12 a kyseliny listovej.
  • Nepriechodnosť čriev: ak máte závažné brušné ťažkosti alebo príznaky, ktoré môžu znamenať nepriechodnosť čriev, ENTONOX môže zvýšiť riziko dilatácie čriev.
  • Ušné ťažkosti: napríklad zápal ucha, pretože ENTONOX môže zvyšovať tlak v strednom uchu.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate iné lieky, ktoré ovplyvňujú Vaše mozgové funkcie, napr. benzodiazepíny (upokojujúce lieky) alebo lieky na báze morfínu, informujte svojho lekára. ENTONOX môže zvyšovať účinky týchto liekov. V kombinácii s inými sedatívami, alebo inými liekmi pôsobiacimi na centrálnu nervovú sústavu ENTONOX môže zvyšovať riziko nežiaducich účinkov. Informujte tiež svojho lekára, ak užívate lieky obsahujúce metotrexát (napr. pri reumatoidnej artritíde), bleomycín (pri liečbe nádorových ochorení), nitrofurantoin alebo podobné antibiotiká (pre liečbu infekcií) alebo amiodaron (na liečbu srdcových ochorení). ENTONOX zvyšuje nežiaduce účinky týchto liekov.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Vášmu lekárovi by ste mali oznámiť, že ste tehotná. Počas prvých 6 mesiacov tehotenstva sa neodporúča užívať ENTONOX kvôli možnému riziku pre plod. ENTONOX môže byť podávaný v posledných troch mesiacoch tehotenstva a počas pôrodu..

ENTONOX môže byť podávaný v období dojčenia, avšak nie pri dojčení samotnom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ak vám bol podaný ENTONOX bez akéhokoľvek ďalšieho lieku (analgetika, sedatíva), z bezpečnostných dôvodov neveďte motorové vozidlo, neobsluhujte stroje ani nevykonávajte zložité úkony do tej doby, kým sa plne zotavíte (aspoň 10-15 minút). O tom, či je pre vás bezpečné viesť motorové vozidlo sa poraďte so zdravotníckym personálom.

3. AKO POUŽÍVAŤ ENTONOX

ENTONOX je vždy podávaný v prítomnosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý je oboznámený s touto formou lieku. Počas inhalácie ENTONOXU sa okrem Vás má sledovať aj samotné podávanie, aby sa zabezpečilo, že liek je podávaný správne. Po skončení inhalácie budete monitorovaný(-a) kompetentným zdravotníckym personálom do doby, kým sa plne zotavíte.

ENTONOX sa má vždy používať podľa pokynov lekára. Váš lekár vám vysvetlí, ako ENTONOX používať, ako ENTONOX funguje a aké má účinky.

ENTONOX je zvyčajne vdychovaný pomocou tvárovej masky pripevnenej k špeciálnemu ventilu, čo znamená, že máte plnú kontrolu nad prietokom plynu v súlade s vašim dýchaním. Ventil sa otvára iba pri nádychu. ENTONOX sa môže vdychovať aj pomocou takzvanej nosovej masky.

Bez ohľadu na to, akú masku použijete, dýchajte normálne. Po skončení podávania ENTONOXU musíte odpočívať tak dlho, kým sa nebudete cítiť duševne zotavený (cca 10-15 minút).

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj ENTONOX môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 100):
Závrat, točenie hlavy, eufória, nevoľnosť a vracanie

Menej časté (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 1000)
Silná únava. Pocit tlaku v strednom uchu, po dlhšom použití. ENTONOX zvyšuje tlak v strednom uchu.
Nafúknuté brucho, pretože ENTONOX pomaly zvyšuje objem plynu v črevách.

5. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo ENTONOX obsahuje

– Liečivá sú:
Oxid dusný 50% = medicinálny rajský plyn (chemický vzorec: N2O) a kyslík 50% = medicinálny kyslík (chemický vzorec: O2)
– ENTONOX neobsahuje žiadne ďalšie zložky.